หน้าแรกหน้าแรก
เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา
สินค้าสินค้า
โปรโมชั่นเงินผ่อนโปรโมชั่นเงินผ่อน
วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่งวิธีการจัดส่ง
เช็คพัสดุ  EMSเช็คพัสดุ EMS
ติดต่อเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
มุ่งมั่นสู่ผู้นำการลดค่าไฟฟ้าด้วยเครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการจัดการพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภารกิจ
1.ดำเนินธุรกิจการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าให้เติบโตและยั่งยืนเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีระบบการตรวจวัดได้อย่างชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล
2.มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และมีภาพลักษณ์เป็นที่เชื่อถือได้
3.รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.มุ่งเน้นคุณค่าพลังงานและผู้ร่วมงานโดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.จัดตั้งพันธมิตรด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ทั่วประเทศ
เป้าหมาย
1.เป็นเลิศด้านการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า
2.เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเครื่องมือการว้ด และระบบประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีการยอมรับโดยสากล
3.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ดีเสิศเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
4.จัดตั้งเครือข่ายการจำหน่ายและติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2557
5.จัดอบรมตัวแทนเครือข่ายและผู้จำหน่ายรวมถึงผู้ติดตั้งและบริหารหลังการขายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6.จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับภาคที่อยู่อาศัยอย่างน้อยปีละ 1 % ของจำนวนมิเตอร์รวมทั่วประเทศ
7.จัดสัมมนาและสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลังงานกับผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยกับตัวแทนและผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
ยุทธศาสตร์
1.รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ ด้วยการตลาดเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ ทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.เร่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อถือและทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร การบริการลูกค้า และการดำเนินงานภายในองค์กรด้วยระบบเทศโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4.สร้างและพัฒนาความสามารถของนักบริหารและบุคลากรในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
5.สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร
6.สนับสนุนตัวแทนและเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดการจำหน่าย และบริการหลังการขายที่ดีเลิศ
7.สร้างมาตราฐานข้อมูลรวมถึงระบบสื่อสารให้มีความสามารถในการใช้ประกอบการทำงาน ทั้งในองค์กรและนอกสำนักงาน
8.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอสมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
9.จัดตั้งโรงงานประกอบโดยใช้วัสดุหลักจากผู้ผลิตเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
10เตรียมความพร้อมสำหรับการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

 
 


บริษัท : บริษัท จัดการด้านพลังงาน คอสมอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ :  1 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  กทม. 10500
Tel: 093-669-9293   ID Line: setsun www.costmotorsetsun.com Facebook: www.facebook/cosmotorsetsun


 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.